របៀបកំណត់ទិដ្ឋាការកាណាដាដើម ឬក្លែងក្លាយ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា សូមដឹងថា ទិដ្ឋាការកាណាដាក្លែងក្លាយកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ ក្លែងក្លាយទាំងនេះ...

អត្ថបទចុងក្រោយបំផុត